WZROST AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI WERBALNEJ I INTERPERSONALNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ-KONTYNUACJA

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ogłoszonego dnia 03 marca 2017 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych Prezydent Miasta Jeleniej Góry przyznał dofinansowanie w kwocie 6000,00 (sześć tysięcy złotych) na realizację zadania USPRAWNIENE KOMUNIKACJI WERBALNEJ I INTERPERSONALNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ. To zadanie ma charakter ciągły, bowiem jest realizowane od 2013 roku a skierowane do osób niepełnosprawnych celem poprawy ich aparatu mowy a w konsekwencji tworzenia warunków wzrostu aktywizacji zawodowej i społecznej. Jest realizowane w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Jeleniej Górze.

Przez terapię logopedyczną rozumiemy całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie.

Wchodzenie w kontakty społeczne, werbalizacja pragnień i odczuć pozwalają pełniej przeżywać każdą chwilę. Komunikowanie się w najdoskonalszy sposób, tj. poprzez porozumiewanie się językowo-słowne jest zwykle funkcją znacznie zakłóconą w procesie rozwojowym osób z zespołem Downa, u osób po przebytym mózgowym porażeniu dziecięcym oraz po urazie czaszkowo-mózgowym.

Upośledzenie normalnych umiejętności językowych pociąga za sobą problemy dodatkowe, jak np. trudności w rozumieniu mowy osoby niepełnosprawnej przez innych, trudności w przysposabianiu informacji podczas zajęć, zaburzenie związków interpersonalnych oraz zaburzenia w rozwoju emocjonalnym i społecznym. W zależności od stopnia zaburzenia mowy, stopnia jej nieprawidłowości i zrozumiałości kontakt z otoczeniem jest utrudniony lub wręcz bardzo poważnie zachwiany, jeśli mowa jest zupełnie niezrozumiała dla otoczenia.

Adresatami zadania publicznego są osoby dorosłe niepełnosprawne, w różnym wieku zawodowym. W bieżącym roku, 11 uczestników zajęć z WTZ uczestniczy w terapii logopedycznej. Zamieszkują na stałe zarówno w Jeleniej Górze jak też w powiecie jeleniogórskim. Wieloletnie zaniedbania poprzez brak konsekwencji w systematycznym uczestnictwie w terapii logopedycznej, dają się zauważyć u większości uczestników(około 60%). Czasem rodziny oraz opiekunowie nie posiadają środków aby zabezpieczyć im sukcesywną terapię. Niektórzy nie widzieli potrzeby, innym nie starczało cierpliwości do mobilizowania uczestnika (syna, córki…) do ćwiczeń, które wymagają systematyczności i ciągłości.

Zadanie jest realizowane poprzez cykl ćwiczeń indywidualnych i grupowych m.in. z wykorzystaniem przyrządów np. luster; w różnej scenerii np. trening umiejętności komunikacji w parku, w kawiarni; ćwiczenia rytmiczno-ruchowe z tekstem, muzyką i wykorzystaniem instrumentów muzycznych. Ćwiczenia ustalone przez logopedę są następnie powtarzane z osobami niepełnosprawnymi codziennie pod nadzorem instruktorów zajęć z WTZ.

Potrzeba prowadzenia ćwiczeń logopedycznych oraz ich bieżącego dostosowania przy uwzględnieniu postępów, wymaga konieczności wprowadzenia terapii pod nadzorem specjalisty. Logopeda Justyna Kopocińska-Dzięgowska prowadzi zajęcia, dzięki którym uczestnicy poszerzają zakres ćwiczeń i pracują nad poprawą komunikacji werbalnej niezbędnej w kontaktach interpersonalnych i zawodowych poprzez:

  1. kształtowanie prawidłowej mowy - korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej,

leksykalnej, gramatycznej;

  1. stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy;

  2. wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w 

toku ćwiczeń;

  1. usprawnianie techniki czytania i pisania;

  2. wdrażanie do twórczej aktywności słownej;

  3. wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie

pozytywnej samooceny.

Dzięki kontynuacji realizacji zadania publicznego nastąpiło sukcesywne zwiększanie usprawnienia komunikacji werbalnej i interpersonalnej, które wpłynęło pozytywnie na wzmocnienie wiary we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny oraz na wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Terapia logopedyczna jest procesem ciągłym i wymaga systematyczności w działaniu. Prowadzona na bieżąco a następnie kontynuowana po zakończeniu zadania w warunkach warsztatowych i domowych wpływa na utrzymanie stanu utrwalonego poprzez ćwiczenie w ramach realizacji zadania, zapobiega wtórnym procesom nawrotów zaburzeń mowy i wpływa na poprawę procesu porozumiewania się. Zauważalne postępy dają podstawę do stwierdzenia potrzeby kontynuacji terapii .